RODO Twoje prawo do informacji

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego ws Ochrony Danych Osobowych (RODO) uprzejmie informuję, że Twoje dane są przetwarzane w NZOZ Długosz i Długosz Stomatologia NIP:679-217-01-97, REGON: 351210079, z siedzibą przy ul. Zamoyskiego 73/U3, 30-519 Kraków, na zasadach opisanych w tym Rozporządzeniu (art.9 ust.2 lit. h RODO).
 

Działalność lecznicza lekarzy związana jest z obowiązkiem prowadzenia dokumentacji medycznej.
 

Wyrażając zgodę na diagnostykę czy leczenie (ustnie czy pisemnie) wyrażasz również zgodę na przetwarzanie przez NZOZ Długosz i Długosz Stomatologia, Twoich danych osobowych potrzebnych do realizacji tego świadczenia. Żadna dodatkowa zgoda nie jest wymagana. Ze względu na fakt, że (zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) dokumentacja przechowywana jest przez okres 20 lat od ostatniej wizyty, przewidziane w przepisach o ochronie danych osobowych „prawo do zapomnienia” może zostać zrealizowane dopiero po upływie tego okresu. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do osób trzecich, ani do innego państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
 

Każdy Pacjent ma prawo do złożenia wniosku o udostępnienie danych osobowych oraz dokumentacji medycznej. Może również w drodze odrębnego wniosku upoważnić (aż do odwołania) inną bliską osobę zarówno do dowiadywania się o stanie jego zdrowia, jak i do składania wniosków o udostępnienie dokumentacji. Pierwsza kopia dokumentacji udostępniana jest nieodpłatnie. Egzemplarze stosownych wniosków zostaną wręczone na życzenie w Gabinecie.

W zakres danych osobowych niezbędnych do udzielenia świadczenia wchodzą: imię, nazwisko, oznaczenie płci, PESEL , adres i – w przypadku osób niezdolnych do wyrażenia zgody – dane opiekuna ustawowego.
 

Będąc poproszonym o podanie numeru telefonu, czy adresu poczty elektronicznej i podając te dane ułatwiasz nam kontakt ze sobą i upoważniasz NZOZ Długosz i Długosz Stomatologia do wykorzystania tych środków komunikacji w celu:

  • dowiedzenia się o stan zdrowia po zabiegu,
  • przypomnienia o wizycie,
  • odwołania wizyty,
  • przypomnienia o badaniu okresowym (jeśli jego konieczność uzasadniona jest charakterem dolegliwości)

i taki kontakt z Tobą nie jest w świetle prawa traktowany jako marketing usług i nie jest na to wymagana zgoda pacjenta.
 

Pamiętaj jednak, że możesz w każdej chwili poprosić o usunięcie lub sprostowanie tych danych. „Odbiorcami” Twoich danych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (np. ZUS, NFZ, sądy) lub osoby, które sam upoważnisz.

Jeśli uznasz, że działania Praktyki naruszają zasady ochrony danych osobowych możesz zwrócić się do Administratora danych w Praktyce NZOZ Długosz i Długosz Stomatologia na adres mailowy: dlugoszstomatologia@gmail.com  lub do Urzędu Ochrony Danych Osobowych:

Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 606 950 000.